Branżowy portal stolarki budowlanej
nowości – inspiracje - prawo - edukacja

NOWY STANDARD IZOLACJI I USZCZELNIANIA OKIEN i DRZWI

2021-02-12 | Autor: Stolarkavip
Źródło: Selena

NOWY STANDARD IZOLACJI I USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI WINS

Okna jako przegrody zewnętrzne, poza cechami użytkowymi, powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków, a więc posiadać dużą izolacyjność cieplną i szczelność. Niekontrolowane przenikanie powietrza odpowiada za ponad 30% kosztów ponoszonych na ogrzewanie i wentylację budynków. Dodatkowo ciepłe powietrze, które ucieka z budynku, zawiera wilgoć, ta z kolei może ulec kondensacji wewnątrz przegrody, powodując jej niszczenie. Szczelne złącze pomiędzy oknem a ościeżem nie tylko zmniejsza straty ciepła, ale zapobiega też niekontrolowanej infiltracji powietrza i dyfuzji pary wodnej. Zwiększa to izolacyjność cieplną i akustyczną oraz umożliwia lepszą kontrolę mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia.

Konsekwencje niskiej szczelności złącza to przede wszystkim:

•    niekontrolowany przepływ powietrza przez szczeliny i pęknięcia w obrębie ościeża,
•    międzywarstwowa i powierzchniowa kondensacja pary wodnej,
•    grzyby pleśniowe oraz degradacja biologiczna ościeża i stolarki okiennej,
•    pogorszenie izolacyjności cieplnej i trwałości stolarki okiennej,


Wymaganie wskazane w punkcie 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stwierdza: „połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza”.
Dlatego pojęcie ciepły montaż okien weszło już na dobre do słownika potocznych pojęć z zakresu techniki okiennej. Podstawowa różnica pomiędzy standardowym montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku, a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są tylko pianą PU. W ciepłym montażu termoizolacja z piany jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami paroprzepuszczalnymi oraz od strony wewnętrznej - foliami paroizolacyjnymi.

W porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianą PU, ciepły montaż z wykorzystaniem dodatkowo zewnętrznych i wewnętrznych folii płynnych WINS oraz piany PU jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze. To dowód na techniczną przepaść dzielącą standardowy montaż od montażu ciepłego z użyciem folii płynnych WINS. Najlepszym rozwiązaniem jest zatem szczelny, trójwarstwowy montaż w systemie WINS, w którym piana montażowa (tworząca warstwę izolacji cieplnej i akustycznej) jest zabezpieczona odpowiednimi warstwami izolacyjnymi folii płynnych WINS: paroszczelną  oraz paroprzepuszczalną i zintegrowana z nimi.
Ze względu na czynniki i zjawiska oddziałujące na połączenie ościeżnic z ościeżami, izolacje oraz uszczelnienia w ich obrębie, wyróżnić można trzy płaszczyzny montażu okien i drzwi balkonowych, a co za tym idzie, trzy współzależne od siebie strefy izolacji i uszczelnień, przedstawione w modelu na rysunku 3 poniżej.

Strefa 1 Uszczelnienie zewnętrzne odpowiada za ochronę połączenia przed wpływem czynników zewnętrznych i zjawisk atmosferycznych. Podstawowym zadaniem izolacji i uszczelnienia w tej strefie jest ochrona złącza przed wodą opadową, a zwłaszcza przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń. Woda opadowa, która przedostanie się w obręb połączenia, powinna być kontrolowana i odprowadzana na zewnątrz. Materiały uszczelniające użyte do wykonania uszczelnienia w tej strefie powinny również umożliwiać odprowadzanie na zewnątrz wilgoci, która może znaleźć się w funkcjonalnej strefie izolacji. Materiały w tej strefie powinny tez charakteryzować się jak najdłuższą odpornością na promieniowane UV.

Strefa 2 Funkcjonalna strefa izolacji odpowiada za izolacyjność cieplną oraz izolacyjność akustyczną połączenia na wymaganym poziomie.

Strefa 3 Uszczelnienie wewnętrzne to rzeczywista bariera oddzielająca klimat pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Uszczelnienie w tym obszarze powinno zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza przez połączenie ościeżnicy z ościeżem. Eliminacja bądź znaczące ograniczenie niekontrolowanego przepływu powietrza minimalizuje ryzyko występowania przeciągów, wykraplania pary wodnej w obrębie połączeń oraz ogranicza wielkość strat ciepła. Prawidłowe uszczelnienie w strefie wewnętrznej powinno tworzyć ciągłą powierzchnię na całej powierzchni połączenia. Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych temperatura powierzchni uszczelnienia wewnętrznego powinna charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72. Z praktyki dla złącza okiennego zaleca się  aby ta wartość była nie mniejsza niż 0,80 co zapewnia brak kondensacji i  ożliwości zagrzybienia złącza.

W związku z powyższym popularne uszczelnienie złącza z zastosowaniem jedynie piany poliuretanowej (nawet o najlepszych parametrach)  nie będzie spełniał już  wymagań stawianych obecnie budynkom (Warunki techniczne 2021). Jedynym rozwiązaniem są systemy 3-warstwowego montażu. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe oddziaływania w obrębie połączenia ościeżnic z ościeżami oraz funkcje wszystkich trzech stref  uszczelnienia, całe złącze czyli cały system izolacji i uszczelnienia połączenia ościeżnicy z ościeżem powinien spełniać sześć najważniejszych parametrów na poziomie zapewniającym charakterystykę budynku co najmniej energooszczędnego:

Należy podkreślić że takie parametry użytkowe powinien spełniać cały system , właśnie certyfikowany jako system w warunkach użytkowych a nie tylko poszczególne produkty połączone w nazwie jako system. Wyłącznie w systemie certyfikowanym możemy mówić o deklarowanych parametrach użytkowych systemu i utrzymaniu tych parametrów w trakcie użytkowania budynku. Tylko tak zaprojektowany i przebadany system uszczelnienia i izolacji połączeń ościeży z ościeżnicami może gwarantować swoje parametry użytkowe.
Systemy WINS składają się ze zintegrowanych ze sobą produktów, które zastosowane właśnie jako system zapewniają złączu ościeża z ościeżnicą Standard uszczelnienia i izolacji WINS. Systemy WINS zostały przebadane i certyfikowane w całości jako systemy aby mogły właśnie gwarantować parametry użytkowe złącza przez ITB i IFT Rosenheim. Montaż w tych systemach wykonany przez certyfikowanych wykonawców WINS może zostać objęty 20-letnią gwarancją na parametry użytkowe złącza, czyli na tzw. szczelność montażu.


 

Tab. 1 Parametry prawidłowo zaizolowanego złącza wg Standardu WINS

Systemy WINS to innowacyjne 3-warstwowe systemy izolacji i uszczelniania złączy ościeży z ościeżnicami na bazie foli płynnych WINS (zewnętrznej i wewnętrznej) oraz specjalnie dedykowanych i zaprojektowanych pian poliuretanowych WINS Fast i WINS Flex. Systemy regulują przepływ pary wodnej w złączu oraz hamują niekontrolowaną infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie efektywności energetycznej i akustycznej złącza. Co niezwykle ważne, że systemy WINS nie wymagają specjalnego przygotowania podłoża ościeża co jest wymogiem dla taśm tekstylnych. To niezwykle upraszcza i przyśpiesza pracę nawet 4-krotnie, a także eliminuje możliwe błędy montażowe.

Systemy WINS zapewniają:

 •  szczelność montażu nawet przy huraganach o prędkości do 160 km/h,
 •  ekstremalnie wysoką odporność na UV: 10 lat.
 •  łatwość aplikacji,
 • oszczędność czasu montażu i uszczelnienia złącza, nawet 4-krotnie,
 • eliminację konieczności specjalnego przygotowania podłoża i gruntowania ościeża,
 • brak możliwości wypaczania ram,
 • uniwersalność i niezależność od szerokości spoin,
 • brak możliwości wykroplenia i zagrzybienia w miejscu złącza,
 • energooszczędność na poziomie budynków niskoenergetycznych,
 • utrzymanie parametrów izolacji cieplnej i akustycznej montowanego okna,
 • brak emisji szkodliwych substancji zarówno podczas montażu, jak i w trakcie użytkowania budynku,
 • pewność rozwiązania – minimalizacja możliwości wystąpienia błędów wykonawczych podczas montażu, izolacji i uszczelniania, a także wskutek dalszych prac budowlanych.

W dobie rosnących wyzwań energetycznych i środowiskowych inwestycja w wysokiej klasy okna powinna iść w parze z wyborem najlepszych rozwiązań w zakresie uszczelniania i izolacji stolarki otworowej. Szczelność oraz izolacyjność cieplna całego okna po zamontowaniu zapewnią inwestorom zwrot widoczny w rachunkach za energię nawet do 30%, jak również zapewnia komfort użytkowania budynku, co jest bezcenne. Pamiętajmy jednak, że ostateczna jakość uszczelnień połączeń ościeżnic z ościeżami zależy nie tylko od właściwości użytkowych materiałów izolacyjnych i uszczelniających, ale także od staranności wykonania robót. Dlatego prace montażowe wykonane przez certyfikowanych montażystów WINS są objęte 20-letnią gwarancją.

Więcej informacji na stronie www.wins.tytan.pl.

 

Przeczytaj także

Fakro ma wiele realizacji, także w USA

NOWOCZESNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ 46 OKIEN DACHOWYCH O DUŻEJ POWIERZCHNI PRZESZKLENIA Nowoczesny design wielorodzinnego budynku wyróżnia się na tle zabudowy w miejscowości Richmond, stolicy stanu Virginia - jednego z najstarszych miast w Stanach Zjednoczonych. Budynek charakteryzuje się dużą liczbą okien o...

Ekologiczna Selena członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego

Selena w prestiżowym gronie liderów zielonego budownictwa Grupa Selena dołączyła do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council). To prestiżowa organizacja, skupiająca liderów branży green building, która od ponad 12 lat angażuje się w upowszechnienie zrównoważonego budownictwa w...

Nasi partnerzy